Parentesit

产品系列 Parentesit Arper 1
产品系列 Parentesit Arper 2
产品系列 Parentesit Arper 3
产品系列 Parentesit Arper 4
产品系列 Parentesit Arper 5
产品系列 Parentesit Arper 6
产品系列 Parentesit Arper 7
产品系列 Parentesit Arper 8
产品系列 Parentesit Arper 9
产品系列 Parentesit Arper 10
产品系列 Parentesit Arper 11
产品系列 Parentesit Arper 12
产品系列 Parentesit Arper 13
产品系列 Parentesit Arper 14
产品系列 Parentesit Arper 15
产品系列 Parentesit Arper 16
产品系列 Parentesit Arper 17
产品系列 Parentesit Arper 18
产品系列 Parentesit Arper 19

设计师 Lievore Altherr Molina, 2015

Parentesit为现代共享空间提供了舒适感。当您需要协作或独立思考的私人空间时,Parentesit就是一个声学墙模块,可减少无关的背景噪音并创造一个集中精力的空间。

Parentesit墙板是一系列装饰性模块化隔音墙板,有圆形、方形或椭圆形可供选择。此外,在有声光两种功能的版本中,Parentesit除有灯光和/或声音这两种附加功能外,还可以通过app程序控制灯光和音乐,实现了人性化的集成技术——这正是软技术的本质。Parentesit Freestanding由于采用亚光黑色金属框架,可以独立。模块有四种选择:两块不同尺寸的圆形板,一块方形板以及一方一圆两块板的组合。所有板材均可从Arper广泛的面料范围中选用,进一步让最终用户参与表达。

了解更多 关闭
Parentesit – 方形
Parentesit – 方形
产品详情+关闭-
Parentesit – 方形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
Parentesit – 方形
Parentesit – 方形
产品详情+关闭-
Parentesit – 方形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
Parentesit – 圆形
Parentesit – 圆形
产品详情+关闭-
Parentesit – 圆形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
© Constantin Meyer
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
Parentesit – 椭圆形
Parentesit – 椭圆形
产品详情+关闭-
Parentesit – 椭圆形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
Parentesit Freestanding – 圆形
Parentesit Freestanding – 圆形
产品详情+关闭-
Parentesit Freestanding – 圆形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

Parentesit Freestanding – 圆形
Parentesit Freestanding – 圆形
产品详情+关闭-
Parentesit Freestanding – 圆形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© RNDR Studio & Marco Covi
© Marco Covi
Parentesit Freestanding – 矩形
Parentesit Freestanding – 矩形
产品详情+关闭-
Parentesit Freestanding – 矩形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© Marco Covi
© RNDR Studio & Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
Parentesit Freestanding – 矩形
Parentesit Freestanding – 矩形
产品详情+关闭-
Parentesit Freestanding – 矩形

设计人 Lievore Altherr Molina, 2015

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© RNDR Studio & Marco Covi
© RNDR Studio & Marco Covi
© Marco Covi